Algemene voorwaarden

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaand reglement / voorwaarden.

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door Stichting Easy Extreme Events te organiseren TTDrenthe500
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Easy Extreme Events) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op elke deelnemer en/of teams

Artikel 2: Deelname

2.1 Een Deelnemer dient op de dag waarop het evenement wordt gehouden tenminste de door de organisator van het evenement vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
2.2 De Deelnemer mag slechts deelnemen aan het evenement, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld volledig is betaald en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene deelnemersvoorwaarden.
2.3 Nadat je het inschrijfgeld hebt voldaan wordt er bij annulering 20% van in het inschrijfgeld in rekening gebracht.
2.4 Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt in beginsel geen restitutie van het inschrijfgeld plaats, tenzij het bestuur van de Stichting hierover anders beslist.
2.5 Toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
2.6 Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
2.7 Deelnemers zijn verplicht het stuurbord e/o rugnummer e/o polsbandje goed zichtbaar te dragen.
2.8 Met het accepteren van het stuurbord e/o het rugnummer e/o het polsbandje verklaart de deelnemer voldoende gezond te zijn voor het volbrengen van de TT Drenthe 500 en te beschikken over een deugdelijke fiets.
2.9 Er is borg verschuldigd voor de registratiechip. Borg wordt uitsluitend terugbetaald op de dag van het evenement direct na de finish tegen inlevering van het polsbandje, het stuurbord met registratiechip en het rugnummer.
2.10 Het dragen van een valhelm en, zodra de duisternis is ingevallen doch in ieders geval zodra de organisatie dit afkondigt, tevens voor- en achterverlichting die aan de wettelijke eisen voldoen, is gedurende de gehele TT Drenthe 500 verplicht. Dit op straffe van uitsluiting.
2.11 Deelname aan het evenement is op eigen risico.
2.12 Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.

Artikel 3 Gedrag

3.1 De Deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in.
ALLE verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd en opgevolgd. Hieronder valt ook het gebruik van alcohol. Drinken en deelnemen aan het verkeer gaan niet samen. De politie kan strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
Naast elkaar fietsen, of met een afstand tot elkaar van minder dan 10 meter is tijdens het evenement NIET toegestaan, gelet op het karakter van het evenement. Dit op straffe van uitsluiting door de organisatie.
3.2 Deelnemers respecteren overige weggebruikers, bewoners en vrijwilligers en volgen alle instructies van de organisatie en verkeersregelaars onverwijld op.
3.3. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish.
3.4 Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
3.5 Het gebruik van volgauto’s is ten strengste verboden. De organisatie draagt zorg voor rijdende controles over het parcours gedurende het evenement.
3.6 Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de Organisator (inclusief verkeersregelaars) opvolgen.
3.7 Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van de TT Drenthe 500 en tevens aan samenwerkende toertochten. Ter plekke zullen het stuurbordje, het rugnummer en het polsbandje worden ingenomen. Deze Deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan de TT Drenthe 500 in 2018.
3.8 Met justitie in Drenthe is afgesproken dat de politie bij excessen repressief zal optreden. De Organisator zal desgevraagd de personalia van zich misdragende Deelnemers aan de politie overhandigen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede inbegrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
4.2 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4.3 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.4 De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.

Artikel 5 Beeld- en/of geluidsopnamen

5.1 Er kunnen beeld- en/of geluidsopnamen van het Evenement worden gemaakt. Ook kan het voorkomen dat de Deelnemer de gelegenheid krijgt te poseren voor een foto, al dan niet met medefietsers. De in het kader van het Evenement gemaakte beeld- en/of geluidsopnamen zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
5.2 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking / publicatie van beeld- en/of geluidsopnamen waarop de Deelnemer zichtbaar is en vermelding van zijn/haar naam voor communicatiedoeleinden en commerciële doeleinden van de Organisator.

Artikel 6 Privacy & Cookiestatement

De Stichting vindt het belangrijk dat privacygevoelige gegevens met zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Daarom informeren wij je in onze Privacy en Cookie voorwaarden over de manier waarop je gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Artikel 7 Geschillen

7.1 Op alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien dit niet lukt gelden de hierna volgende artikelen.
7.3 In geval van geschillen, voortvloeiend uit alle rechtsbetrekkingen, daaronder tevens begrepen de enkele invordering van enig verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de online juridische rechtbank iJudge (www.ijudge.nl). Partijen binden zich aan de uitspraken gedaan door iJudge.

7.4 In het geval een gebruiker van deze voorwaarden een geschil voorlegt aan iJudge, doch de wederpartij is een particuliere gebruiker van deze voorwaarden en deze wenst de voorkeur te geven aan een procedure bij de burgerlijke rechter, dan moet dit door de particuliere gebruiker binnen één maand na voorlegging bij iJudge, schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Deze bepaling is enkel van toepassing voor de partij welke in de hoedanigheid van consument een overeenkomst heeft gesloten met de gebruiker.